Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy „U Przewoźnika”, dostępny jest pod adresem internetowym sklep.piekarnia-cukiernia.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorstwo „U Przewoźnika” Sp. k. z siedzibą w Tychach (43-100) przy al. Piłsudskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  0000506781, REGON: 243504241, NIP: 6462933433.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - „U Przewoźnika”  Sp. k. z siedzibą w Tychach (43-100) przy al. Piłsudskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  0000506781, REGON: 243504241, NIP: 6462933433.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowy sklep.piekarnia-cukiernia.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Tychy (43-100) al. Piłsudskiego 14
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: piekarnia@uprzewoznika.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (32) 217 53 35
 4. Numer fax Sprzedawcy (32) 219 05 56 
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

ING Bank Śląski S.A. 55 1050 1344 1000 0090 3033 1673

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00 – 15:00

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a. imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy)

b. adres e-mail

c. numer telefonu kontaktowego

d. adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy

e. dane adresowe na który będzie dokonywana dostawa bądź punktu sklepowy na którym będzie dokonywany odbiór Towaru

Ponadto w celu wystawienia na żądanie Klienta faktury, Klient poda następujące dane do faktury, o ile są inne niż wskazane w formularz rejestracyjnym:

f. imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy)

g. adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy

h. numer NIP

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie oraz realizację Zamówienia.
 6. Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 3. określić liczbę zamawianych produktów,
 4. w celu zakończenia zakupów wybrać przycisk „realizuj zamówienie”,
 5. opłacić zamówienie.
 1. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 2. Sprzedawca po zapoznaniu się z zamówieniem klienta oraz zaksięgowaniu należnej płatności przesyła potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail)  Klienta podany podczas Rejestracji.
 3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu podając w szczególności dane kontaktowe,  adres dostawy towaru lub punkt odbioru.
 2. W przypadku, gdy dane są niekompletne lub podane dane uniemożliwiają dokonanie przesyłki, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 3. W dniu anulowania Zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta zostanie w całości przesłana odpowiednio do sposobu zapłaty, na kartę lub rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zapłaty.
 4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru lub gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia. W przypadku niedostępności Towaru w magazynie Sklepu Internetowego zostanie umieszczona o tym stosowna informacja na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy opisie danego Towaru.
 5. Złożone zamówienia wraz z zaksięgowaną płatnością na koncie Sprzedawcy realizowane będą wg następujących zasad:
 1. w przypadku produktów z kategorii PIEKARNIA – zamówienia złożone wraz z zaksięgowaną płatnością na koncie sprzedawcy do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) realizowane będą dnia następnego (przewidywana dostawa w dniu następnym). W przypadku złożenia zamówienia i/lub zaksięgowania płatności po godzinie 13:00 Towar zostanie wysłany następnego dnia roboczego od przewidywanej daty dostawy,
 2. w przypadku produktów z kategorii CUKIERNIA oraz WYROBY GARMAŻERYJNE – zamówienia złożone wraz z zaksięgowaną płatnością na koncie sprzedawcy do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) realizowane będą dwa dni od daty złożenia zamówienia (przewidywana dostawa dwa dni później). W przypadku złożenia zamówienia i/lub zaksięgowania płatności po godzinie 13:00 Towar zostanie wysłany następnego dnia roboczego od przewidywanej daty dostawy,
 3. w przypadku produktów z kategorii PRACOWNIA CZEKOLADY oraz NASZE LODY RZEMIEŚLNICZE– zamówienia złożone wraz z zaksięgowaną płatnością na koncie sprzedawcy do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) realizowane będą do siedmiu dni od daty złożenia zamówienia (przewidywana dostawa siedem dni później). W przypadku złożenia zamówienia i/lub zaksięgowania płatności po godzinie 13:00 Towar zostanie wysłany następnego dnia roboczego od przewidywanej daty dostawy.
 1. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą potwierdzane oraz realizowane w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta przez Sprzedawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienia dostarczane są od poniedziałku do piątku.
 3. Klient ma możliwości odbioru osobistego Towaru w wyznaczonych punktach odbioru (lista punktów dołączona jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Należność za zamówiony Towar oraz koszty dostawy są płatne z góry i powinny zostać dokonane przelewem bankowym za pośrednictwem system przelewy24.

 

 

§ 9

Ceny towarów oraz płatności

 

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto).
 2. Cena Towarów nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy:
 3. przy zakupach poniżej 50 złotych koszt dostawy jest równy kwocie 15 złotych (brutto)
 4. przy zakupach od 50 złotych a poniżej 100 złotych koszt dostawy jest równy kwocie 5 złotych (brutto)
 5. przy zakupach od 100 złotych i powyżej dostawa jest BEZPŁATNA.
  1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  2. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy opisie Towaru.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu lub wycofywania towarów z oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie Sklepu.
  4. Do każdej umowy sprzedaży produktów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu bądź faktury VAT, której chęć otrzymania zgłaszana jest w momencie składania zamówienia. Dokument sprzedaży zostanie załączony do zrealizowanego zamówienia. W przypadku braku informacji w trakcie składania zamówienia na temat chęci otrzymania faktury VAT, taki dokument nie zostanie wystawiony.
  5. Zamówienia są realizowane tylko po zaksięgowaniu zapłaty.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 9. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 11

Reklamacja z tytułu rękojmi

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Reklamacja mogą być złożone w dowolnej formie, w tym ustnie, za pośrednictwem przesyłki listowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:
 1. imię i nazwisko (dane firmy),
 2. adres do korespondencji,
 3. datę odbioru towaru,
 4. rodzaj reklamowanego towaru,
 5. dokładny opis wady,
 6. w miarę możliwości fotografię wadliwego Produktu,
 7. żądanie (roszczenie) Klienta o otrzymanie Produktu wolnego od wady, lub zwrotu zapłaconej kwoty.
  1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§ 12

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  ochronie danych osobowych (DZ.U.2016.922 t.j.) jest Sprzedawca U Przewoźnika Sp. K. z siedzibą w Tychach, al. Piłsudskiego 14, KRS 0000506781
 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2016.922 t.j.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny.
 5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie. Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne.

 

Załącznik nr 1

Lista sklepów do odbioru osobistego zamówień:

 

 • Restauracja                        43-100 Tychy Piłsudskiego 14
 • Sklep własny nr  1            43-100 Tychy Piłsudskiego 14
 • Sklep własny nr 3             43-100 Tychy al. Niepodległości 49
 • Sklep własny nr  4            43-100 Tychy Zaręby 32
 • Sklep własny nr  5            43-100 Tychy al. Niepodległości 27
 • Sklep własny nr  6            43-100 Tychy Dąbrowskiego 79
 • Sklep własny nr  7            43-200 Pszczyna Katowicka 25a
 • Sklep własny nr  8            43-100 Tychy Turkusowa 5
 • Sklep własny nr  9            43-155 Bieruń Warszawska 234
 • Sklep własny nr 10          43-100 Tychy Żwakowska 6

 

tel. 32 217 53 35, 727 474 000

e-mail: piekarnia@uprzewoznika.pl

U Przewoźnika  Sp. K.

al. Piłsudskiego 14

43-100 Tychy

NIP 646 293 34 33

 

 

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcą złożyć nietypowe zamówienie, prosimy o wypełnienie formularza. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż: klauzula rodo. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę U Przewoźnika Sp. K. z siedzibą w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 14, moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych firmę U Przewoźnika Sp. K. z siedzibą w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 14, informacji marketingowych przez e-mail, sms, telefon i inne podobne środki.